รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ประจำปี พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย