ประกาศ อบต.เขาสมอคอน เรื่อง การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.เขาสมอคอน ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.เขาสมอคอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์