แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566