ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

งานกิจการสภา

เอกสารแนบ