ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

งานกิจการสภา

เอกสารแนบ