ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

งานกิจการสภา

เอกสารแนบ