ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

งานกิจการสภา

เอกสารแนบ