ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี วันพฤหัสบดี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

งานกิจการสภา

เอกสารแนบ