ขอเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

งานกิจการสภา