ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนางพยาม คุ้มจันทร์ หมู่ที่ 4 ต.เขาสมอคอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,344 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ