สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน