สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ