สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน