สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน