สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ