สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน