รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รอบ  6  เดือน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)