แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569