ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 38 ประกาศ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ