กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล