ขั้นตอนการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)