คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน