คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน