แบบติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารความดสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การบริหารจัดการความเสี่ยง