ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อปลุกจิตสำนักและสร้างวัฒนธรรม ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประชุมพร้อม
ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการงดรับ งดให้
ของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส (No Gift Policy)
และแนวปฏิบัติข้อควรทำ ไม่ควรทำ (Do’ s and Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่
บุคลากรในสังกัด อบต.เขาสมอคอน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่