การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประชุม
พร้อมได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นพร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี
พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนเขาสมอคอน จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี