รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ