รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

อบต.เขาสมอคอน ขอรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ 2566 “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง