ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี