รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการุทจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี