รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการุทจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี