อบต.เขาสมอคอน จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ธนาคารขยะชุมชน หมู่ 1-5 ตำบลเขาสมอคอน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560

(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

(3) เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

(4) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ

โดยจัดให้มีกิจกรรมการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs ในกลุ่มคณะกรรมการธนาคารฯ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. และประชาชนที่ให้ความสนใจ ในพื้นที่หมู่ 1-5 ตำบลเขาสมอคอน พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารขยะชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะนำไปจำหน่าย ก่อให้เกิดรายได้คืนสู่ชุมชนและสวัสดิการคืนสู่ตัวสมาชิกเองต่อไป

#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION