โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาสมอคอน ท่าวุ้ง จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี พ.ศ. 2567 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน จำนวนสุนัขและแมว 1,637 ตัว และขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 12 และ หมู่ 13 ตำบลเขาสมอคอน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเราะห์ดำเนินการในครั้งนี้