โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาสมอคอน รุ่นที่ 2 /2567

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาสมอคอน รุ่นที่ 2 /2567 ให้กับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน , กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลเขาสมอคอน และประชาชนในพื้นที่เขาสมอคอน ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน โดยมีวิทยากรจาก……. พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้การดำรงชีพในป่า การกระโดดหอ 34 ฟุต จากวิทยากร โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ