รณรงค์การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม.ในการใช้น้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน ตำบลเขาสมอคอนวันที่ 25 ตุลาคม 2565

กิจกรรมหน่วยงาน