การสาธิตการทำบ่อกำจัดน้ำเสียครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอคอนบ้านตัวอย่างการทำบ่อดักน้ำเสียง่ายๆ ในครัวเรือน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมหน่วยงาน