เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 อบต.เขาสมอคอน ร่วมกับ กศน.อ.ท่าวุ้ง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป (โครงการแปรรูปอาหาร หมูแดดเดียว) ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน

กิจกรรมหน่วยงาน