โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับนางประเทือง นวนสาลี บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมอคอน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี