โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ห้องน้ำ)

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ห้องน้ำ) ให้กับนายโต  จันทรวงษ์ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสมอคอน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี