ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน ธนาคารขยะ Recyclabe waste bank ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย นางสาวเกศินีวรรณ ขันนาค รองปลัด อบต.เขาสมอคอน นางสาวสิริกร บุญคูณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาสมอคอน และ นายจักรชัย รุ่งสุข นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน ธนาคารขยะ Recyclabe waste bank ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง ในการจัดตั้งธนาคารขยะ ในวาระแรก มีหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 หมู่บ้าน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /สำนักปลัด อบต. เขาสมอคอน เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน