การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราบการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2567 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2567 ตามเอกสารแนบท้าย