ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จ้างงานคนพิการหรือทุพพลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จ้างงานคนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ นำไปส่งการพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง