องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ