ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จำดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจึงขอเชิญร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามวันเวลาที่กำหนด