ประกาศ อบต.เขาสมอคอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบต.เขาสมอคอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567