มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล