วันที่ 23 มิถุนายน 2566 “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน”วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับชมรมนักปกครอง ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ(6 พฤษภาคม 2466)

กิจกรรมหน่วยงาน