กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 โดย นางสาววัชรา  ทำนองงาม ตำแหน่ง ปลัด อบต.เขาสมอคอคน เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม