การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยรายละเอียดดังนี้