รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารักราชการเป็นพนักงานส่วนนตำบล ประจำปี พ.ศ.2567 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ