มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล