ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.เขาสมอคอน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

Read More

การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

Read More

กิจกรรมหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเกษม ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน